תפריט מובייל
​על פי הוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), אנו מביאים לידיעתך את הדברים הבאים:
קוואנטום שוקי הון בע"מ הינה חברה בעלת רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות מס' 712 מטעם רשות ני"ע.
קוואנטום שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.
שיווק השקעות מוגדר בחוק הסדרת העיסוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

קוואנטום שוקי הון בע"מ הנה בעלת "זיקה" לגופים המפורטים להלן: מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

 

החברה משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנאמנות המפורטות בדף הזיקה, אשר קישור אליו מופיע להלן. (לינק לעמוד)
מהות הזיקה נובעת מהעובדה שקוואנטום שוקי הון בע"מ ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המופיעים לעיל או בקשר עם אחזקתם.
​זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
עובדי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גופים עמם קשורה החברה ועוסקים בשיווק, תיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך חלקה של החברה בדמי הניהול ו/או מתוך חלקה של החברה מתשלומים אחרים שהחברה גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.
​החברה זכאית ועשויה לקבל מבנקים ו/או סוכנים שלה ו/או מצדדים שלישיים תשלומים בגין שירותים שבוצעו על ידה עבורך במסגרת חשבונך, לרבות עמלות או החזרי עמלות בגין פעילות הלקוח במסגרת החשבון ופירוט על כך יינתן בדו"ח התקופתי.

המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן או ייעוץ, ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.

רכישה תעשה על פי תשקיף מנהל הקרן, דו"חות שנתיים של הקרנות ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.