תפריט מובייל

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הייעוץ")


אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על ידם (להלן: "הזיקה"):

  • מגדל קרנות נאמנות בע"מ;

מידע עדכני אודות הקרנות ניתן לראות באתר ההפצה של הרשות ניירות ערך שכתובתו .www.magna.isa.gov.il 

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים:

    •  אינטראקטיב ישראל (2B)1 25/75, מס' קרן: 5109525;
    • אינטראקטיב ישראל (4A)2 אחזקות בעלי עניין, מס' קרן: 5104799;
    • אינטראקטיב ישראל 1A))(!) 310/90, מס' קרן: 5107743;
    • אינטראקטיב ישראל (OA) 4 אג"ח ללא מניות, מס קרן 5119805;

מנהל הקרן של כל הקרנות דלעיל הינו מגדל קרנות נאמנות בע"מ.

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ משמש כמנהל השקעות חיצוני של תיקי ההשקעות של הקרנות.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים, מונפקים ו/או מוצאים ו/או מנוהלים ו/או משווקים על-ידי חברתנו או חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע העסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

1.(B2) = 2 - חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט, B - חשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. 

2.(A4) = 4 - חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעה החשיפה למניות לא תפחת מ-50%, A- חשיפה למט"ח עד 10% בערך מוחלט.

3.(A1) = 1 - חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A - חשיפה למט"ח עד 10% בערך מוחלט. 
(!) - הוספת סימן קריאה לשם הקרן משמעו כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה (אג"ח קונצרני בדירוג נמוך יותר מדירוג BBB- או דירוג מקביל לו או שאינו מדורג כלל) בשיעור שלא יעלה על 15% בערך מוחלט.

4.(OA) = 0 - ללא חשיפה למניות

- A           חשיפה למט"ח עד 10% בערך מוחלט.

כל החשיפות המצוינות מעלה הן מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ"י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.